Research Highlight:

1. Leilei Gu, Swapnadeep Poddar, Yuanjing Lin, Zhenghao Long, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Lei Shu, Xiao Qiu, Matthew Kam, Ali Javey, Zhiyong Fan*, "A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina", Nature, 581, 278–282 (2020).

2. Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Beitao Ren, Yudong Zhu, Mohamed Abdellah, Yu Fu, Bryan Cao, Chen Wang, Leilei Gu, Yucheng Ding, Kwong-Hoi Tsui, Sufeng Fan, Swapnadeep Poddar, Lei Shu, Yuting Zhang, Dai-Bin Kuang, Jin-Feng Liao, Yang Lu, Kaibo Zheng, Zhubing He and Zhiyong Fan*, "Large-scale planar and spherical light-emitting diodes based on arrays of perovskite quantum wires", Nature Photonics, 16, 284-290 (2022).

3. Chen Wang†, Zhesi Chen†, Chak Lam Jonathan Chan, Zhu’an Wan, Wenhao Ye , Wenying Tang, Zichao Ma, Beitao Ren, Daquan Zhang, Zhilong Song, Yucheng Ding, Zhenghao Long, Swapnadeep Poddar, Weiqi Zhang, Zixi Wan, Feng Xue, Suman Ma, Qingfeng Zhou, Geyu Lu, Kai Liu, Zhiyong Fan*, "Biomimetic Olfactory Chips Based on Large-scale Monolithically Integrated Nanotube Sensor Arrays", Nature Electronics, 1-11(2024).

4. Yu Zhou†, Zhibo Sun†, Yucheng Ding†, Zhengnan Yuan, Xiao Qiu, Yang Bryan Cao, Zhu’an Wan, Zhenghao Long, Swapnadeep Poddar, Shivam Kumar, Wenhao Ye, Chak Lam Jonathan Chan, Daquan Zhang, Beitao Ren, Qianpeng Zhang, Hoi-Sing Kwok, Mitch Guijun Li, Zhiyong Fan*, "An ultra-wide field-of-view pinhole compound eye using hemispherical nanowire array for robot vision", Science Robotics, 9,eadi8666(2024).

Book Chapter:

1. "Progresses and Challenges of Nanowire Integrated Circuitry", Z. Fan, J. C. Ho, A. Javey, “Nanoelectronics: Nanowires, Molecular Electronics, and Nanodevices", Ed. K. Iniewski, New York: McGraw-Hill (2010).

2. "One-Dimensional Nanostructures for Energy Harvesting", Z. Fan, J. C. Ho, B. Huang, "One-Dimensional Nanostructures: Principles and Applications", Ed. T. Zhai, J. Yao, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. (2012)

3. "Metal Oxide Nanowires: Fundamentals and Sensor Applications", Zhiyong Fan and Jia G. Lu, "Metal Oxide Nanomaterials for Chemical Sensors", Ed. A. Kolmakov, S. Mathur and M. Carpenter, Wiley (2013).

Book Edited:

1. "Flexible Electronics: From Materials to Devices", G. Shen, Z. Fan, World Scientific (2016).

 

Journal Covers:

 

Selected Journal Publications:

Research ID website: https://publons.com/researcher/1323387/zhiyong-fan/ 
Google scholar website:  http://scholar.google.com.hk/citations?user=4lqx160AAAAJ&hl=en

Journal Name Impact Factor Jouranl Name Impact Factor
Chemical Society Reviews 40.182 Journal of Materials Chemistry C 5.976
Nature Materials 39.235 Sensors and Actuators B: Chemical 5.667
Energy & Environmental Science 30.067 Advanced Materials Interfaces 4.834
Progress in Polymer Science 24.558 Journal of Physical Chemistry C 4.484
Materials Science & Engineering: R: Reports 24.48 Science Bulletin 4.136
Advanced Materials 21.95 Scientific Reports 4.122
Journal of the Amecican Chemical Society 14.357 Physical Chemistry Chemical Physics 3.906
ACS Nano 13.709 Langmuir 3.789
Light: Science & Applications 13.625 Applied Physics Letters 3.495
Advanced Functional Materials 13.325 IEEE Electron Device Letters 3.433
Nano Energy 13.12 Nanotechnology 3.404
Nature Communications 12.353 Optics Express 3.356
Angewandte Chemie International Edition 12.102 Journal of Physical Chemistry B 3.146
Nano Letters 12.08 Nanoscale Research Letters 3.125
Journal of Materials Chemistry A 9.931 IEEE Transactions on Nanotechnology 2.857
Chemistry of Materials 9.89 IEEE Sensors Journal 2.617
Small 9.598 Journal of Microelectromechanical Systems 2.475
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 9.504 Sensors and Actuators A: Physical 2.311
Journal of Physical Chemistry Letters 8.709 Revies on Advanced Materials Science 2.172
ACS Applied Materials & Interfaces 8.097 Thin Solid Films 1.939
Nano Research 7.994 Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 1.795
Nanoscale 7.233 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1.354
Chemical Communications 6.29    

 

~2024~

257. Beitao Ren, Daquan Zhang, Xiao Qiu, Yucheng Ding, Qianpeng Zhang, Yu Fu, Jin-Feng Liao, Swapnadeep Poddar, Chak Lam Jonathan Chan, Bryan Cao, Chen Wang, Yu Zhou, Dai-Bin Kuang, Haibo Zeng, Zhiyong Fan*, "Full-color fibre light-emitting diodes based on perovskite quantum wires" Science Advances, accepted (2024).

256. Zhengqi Shen, Weina Li, Wenying Tang, Xiuyun Jiang, Kai Qi, Huan Liu, Wei Xu, Wenxing Xu, Simeng Zang, Kangbo Zhen, Huizi Li, Qingguo He, Min Tu*, Jiangong Cheng*, Zhiyong Fanle, Yanyan Fu*, "Fluorophor embedded MOFs steering gas ultra-recognition" Advanced Functional Materials, accepted (2024).

255. Xiao Qiu, Yucheng Ding, Zhibo Sun, Haocheng Ji, Yu Zhou, Zhenghao Long, Gongze Liu, Peiyao Wang, Swapnadeep Poddar, Beitao Ren, Kemeng Zhou, Ziyun Li, Yang Bryan Cao, Zichao Ma, Baikui Li, Yuanjing Lin, Baoling Huang, Jiannong Wang, Hoi Sing Kwok, Zhiyong Fan*, "A Tetrachromatic Sensor for Imaging Beyond the Visible Spectrum in Harsh Conditions",  Device, Volume 2, lssue 5,100357 (2024).

254. Wen Li, Hao Xu , Aiwu Wang , Xuelan Cheng , jidong Shi, Aihua Zhong , Yujie MaLiaoyuan Zhang, Zhiyong Fan , Fang Xu*, "Insitu controllable synthesis of MoO3 nanoflakes and its temperature-dependent dual selectivity for detection of ethanol and isopropanol",  Sensors and Actuators, 135548 (2024).

253. Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Bryan Cao, Swapnadeep Poddar, Xiaoliang Mo*, Zhiyong Fan*, "Improving the Operational Lifetime of Metal-halide Perovskite LEDs with Dimension Control and Ligand Engineering",  ACS Nano, 18 (12), 8557-8570 (2024).

252. Suman Ma, Zhu’an Wan, Chen Wang, Zhilong Song, Yucheng Ding, Daquan Zhang, Chak Lam Jonathan Chan, Lei Shul, Liting Huang, Zhensen Yang, Fei Wang, JiamingBai, Zhiyong Fan*,Yuanjing Lin*, "Ultra-Sensitive and Stable Multiplexed Biosensors Array in FullyPrinted and Integrated Platforms for Reliable PerspirationAnalysis" Advanced Materials, 2311106 (2024).

251. Yu Zhou,† Zhibo Sun,† Yucheng Ding,† Zhengnan Yuan, Xiao Qiu, Yang Bryan Cao, Zhu’an Wan, Zhenghao Long, Swapnadeep Poddar, Shivam Kumar, Wenhao Ye, Chak Lam Jonathan Chan, Daquan Zhang, Beitao Ren, Qianpeng Zhang, Hoi-Sing Kwok, Mitch Guijun Li, Zhiyong Fan*, "An ultra-wide field-of-view pinhole compound eye using hemispherical nanowire array for robot vision", Science Robotics, 9,eadi8666(2024).

250. Yuting Zhang†, Zichao Ma†, Zhesi Chen†, Swapnadeep Poddar, Yudong Zhu, Bing Han, Chak Lam Jonathan Chan, Yucheng Ding, Zhubing He, Zhiyong Fan*, "Perovskite Nanowire Array based Continuous-State Programmable Artificial Synapse for Neuromorphic Computing" Advanced Intelligent Systems, accepted (2024).

249. Swapnadeep Poddar, Zhesi Chen, Shivam Kumar, Daquan Zhang, Yucheng Ding, Zhenghao Long, Zichao Ma, Qianpeng Zhang, Zhiyong Fan*, "Geometric Shape Recognition with Ultra-High Density Perovskite Nanowire Array based Artificial Vision System" ACS Applied Materials and Interfaces, 16(4):5028-5035 (2024).

248. Chen Wang†, Zhesi Chen†, Chak Lam Jonathan Chan, Zhu’an Wan, Wenhao Ye , Wenying Tang, Zichao Ma, Beitao Ren, Daquan Zhang, Zhilong Song, Yucheng Ding, Zhenghao Long, Swapnadeep Poddar, Weiqi Zhang, Zixi Wan, Feng Xue, Suman Ma, Qingfeng Zhou, Geyu Lu, Kai Liu, Zhiyong Fan*, "Biomimetic Olfactory Chips Based on Large-scale Monolithically Integrated Nanotube Sensor Arrays", Nature Electronics, 1-11(2024).

~2023~

247. Changting Wei, Bo Xu, Meng Zhang, Zhenhuang Su, Jiawei Gu, Wenrui Guo, Xingyu Gao, Wenming Su, Zheng Cui, Seokwoo Jeon, Zhiyong Fan*, Haibo Zeng*, "Highly ordered inkjet-printed quantum-dot thin films enable efficient and stable QLEDs with EQE exceeding 23%", eScience, 100227(2023).

246. Tao Fang, Shichen Yuan, Xiansheng Li, Qingsong Shan, Yihui Zhou, Bo Xu, Gaoyu Liu, Shengli Zhang, Xiaoming Li*, Weijin Li*, Zhiyong Fan*, Haibo Zeng*, "Sulfonate Additive Simultaneously Suppresses Interstitials and VacanciesToward Efficient and Stable Perovskite Quantum Dot LEDs", Advanced Optical Materials, 2302253(2023).

245. Tong Bu, Xinpei Duan, Chang Liu, Wanhan Su, Xitong Hong, Ruohao Hong, Xinjie Zhou,Yuan Liu, Zhiyong Fan, Xuming Zou, Lei Liao,* and Xingqiang Liu*, "Electrically Dynamic Configurable WSe2 Transistor and the Applications in Photodetector", Advanced Functional Materials, 33(48), 2305490(2023).

244. Liang Li, Zhiyong Fan, "Optoelectronic Materials and Devices", Small Methods,2301632(2023).

243. Zhenghao Long, Yucheng Ding, Swapnadeep Poddar, leilei Gu, Qianpeng Zhang, Zhiyong Fan*, "Bio-inspired visual systems based on curved image sensors and synaptic devices", Materials Today Electronics, 6,100071(2023).

242. Zhenghao Long, Yucheng Ding, Xiao Qiu, Yu Zhou, Shivam Kumar and Zhiyong Fan*, "A dual-mode image sensor using an all-inorganic perovskite nanowire array for standard and neuromorphic imaging", Journal of Semiconductors, 44(9), 092604(2023).

241. Ruixuan Peng, Yonghuang Wu, Bolun Wang, Run Shi, Ting Pan, Longlong Xu, Jing Guo, Bochen Zhao, Cheng Song, Zhiyong Fan, Chen Wang, Peng Zhou, Shoushan Fan, Kai Liu*, "Single-gate programmable graded doping for two-dimensional reconfigurable MoTe2 devices", Nature Electronics, 6, 852–861(2023).

240. Ziyue Ni, Ping Qin, Hongshuai Liu, Jiafei Chen, Siyuan Cai, Wenying Tang, Hui Xiao, Chen Wang, Geping Qu, Chao Lin, Zhiyong Fan, Zongxiang Xu, Guixin Li, and Zhifeng Huang*, "Significant Enhancement of Circular Polarization in Light Emission through Controlling Helical Pitches of Semiconductor Nanohelices", ACS Nano, 17(20), 20611-20620(2023).

239. Lei Shu, Bing Han, Qianpeng Zhang, Swapnadeep Poddar, Daquan Zhang, Yu Fu, Bryan Cao, Yucheng Ding, Yudong Zhu, Yuanjing Lin, Dai-Bin Kuang, Jin-Feng Liao, and Zhiyong Fan*, "Highly efficient blue light-emitting diodes based on perovskite film with vertically graded bandgap and organic grain boundary passivation shells", Advanced Functional Materials, 33(46), 2306570 (2023).

238. Hoi-Sing Kwok, Zhiyong Fan, "Preface to Special Issue on Advanced Optoelectronic and Electronic Devices toward Future Displays", Journal of Semiconductors, 44(9) (2023).

237. Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Yiyi Zhu, Swapnadeep Poddar, Yuting Zhang, Leilei Gu, Haibo Zeng, Zhiyong Fan*, "Metal Halide Perovskite Nanowires: Synthesis, Integration, Properties, and Applications in Optoelectronics", Advanced Energy Materials, 13(33), 2201735 (2023).

236. Yanfang Wang, Suman Ma, Linyu Hu, Zhiyong Fan and Yuanjing Lin, "Wearable and printable devices for electrolytes sensing", Nano Futures, 7(3), 032002 (2023).

235. Yang Bryan Cao, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Xiao Qiu, Yu Zhou, Swapnadeep Poddar, Yu Fu, Yudong Zhu, Jin-feng Liao, Lei Shu, Beitao Ren, Yucheng Ding, Bing Han, Zhubing He, Dai-bin Kuang, Kefan Wang, Haibo Zeng*, and Zhiyong Fan*, "High-Efficiency, Flexible and Large-area Red/Green/Blue All-Inorganic Metal Halide Perovskite Quantum Wires-Based Light-Emitting Diodes", Nature Communications, 14, 4611 (2023).

234. Jiong Li, Chenghao Duan, Qianpeng Zhang, Chang Chen, Qiaoyun Wen, Minchao Qin, Christopher C. S. Chan, Shibing Zou, Jianwu Wei, Zuo Xiao, Chuantian Zuo, Xinhui Lu, Kam Sing Wong, Zhiyong Fan*, Keyou Yan*, "Self-Generated Buried Submicrocavities for High-Performance Near-Infrared Perovskite Light-Emitting Diode", Nano-Micro Letters, 15, 125 (2023).

233. Zhengdao Xie, Guoli Li, Shengxuan Xia, Chang Liu, Sen Zhang, Zhouxiaosong Zeng, Xingqiang Liu, Denis Flandre, Zhiyong Fan, Lei Liao*, and Xuming Zou*, "Ultimate Limit in Optoelectronic Performances of Monolayer WSe2 Sloping-Channel Transistorss", Nano Letters, 23 (14), 6664-6672(2023).

232. Daquan Zhang, Yudong Zhu, Rui Jiao, Jinming Zhou, Qianpeng Zhang, Swapnadeep Poddar, Beitao Ren, Xiao Qiu, Bryan Cao, Yu Zhou, Chen Wang, Ke-Fan Wang, Yunlong Zi, Haibo Zeng, Mitch Guijun Li, Hongyu Yu, Qingfeng Zhou, Zhiyong Fan*, "Metal seeding growth of three-dimensional perovskite nanowire forests for high-performance stretchable photodetectors", Nano Energy, 111, 108386 (2023).

231. Zhenghao Long, Xiao Qiu, Chak Lam Jonathan Chan, Zhibo Sun, Zhengnan Yuan, Swapnadeep Poddar, Yuting Zhang, Yucheng Ding, Leilei Gu, Yu Zhou, Wenying Tang, Abhishek Kumar Srivastava, Cunjiang Yu, Xuming Zou, Guozhen Shen, Zhiyong Fan*, "A neuromorphic bionic eye with filter-free colour vision using hemispherical perovskite nanowire array retina", Nature Communications, 14, 1972 (2023).

230. Linxiang Yang, Shuai Zhang*, Bo Xu, Jiangyuan Jiang, Bo Cai, Xinyi Lv, Yousheng Zou, Zhiyong Fan, Heesun Yang*, Haibo Zeng*, "I-III-VI Quantum Dots and Derivatives: Design, Synthesis and Properties for Light-Emitting Diodes", Nano Letters, 23(7), 2443-2453 (2023).

229. 142 authors, including, Yifei Luo, Zhiyong Fan, Yuanjing Lin, Xiaodong Chen*, "Technology Roadmap for Flexible Sensors", ACS Nano, 17(6), 5211–5295 (2023).

228. Haoyu Wang, Xin Xia, Jingjing Fu, Jianan Li, Chaojie Chen, Yuan Dai, Zhiyong Fan, Guobiao Hu, Yunlong Zi*, "A general self-powered wireless sensing solution based on triboelectric-discharge effect", Nano Energy, 105, 107982(2023).

~2022~

227. Junxi Zhang*, Wei Zhang, Wei Xu, Kang Xie, Qingsong Shan, Guangtao Fei, Junhui Jia, Xiaoguang Zhu, Lide Zhang, Zhiyong Fan, and Haibo Zeng*, "Organic–inorganic hybrid self-pigmenting effect of anodic aluminium oxide membranes", Journal of Materials Chemistry C, 10(44), 16914–16923 (2022).

226. Woo Ri Ko, Manpreet Boora, Tru Nguyen Dang, Jae Kyeom Kim, Jinlin Zhang, Junghyo Nah, Zhiyong Fan, Jae Yong Suh*, Min Hyung Lee*, "Fabrication and optical dispersions of three-dimensional hierarchical plasmonic nanostructures", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 107, 93–99 (2022).

225. Yiyi Zhu, Lei Shu, Swapnadeep Poddar, Qianpeng Zhang, Zhesi Chen, Yucheng Ding, Zhenghao Long, Suman Ma, Beitao Ren, Xiao Qiu, Zhiyong Fan*, "Three-dimensional Nanopillar Arrays-based Efficient and Flexible Perovskite Solar Cells with Enhanced Stability", Nano Letters, 22(23), 9586–9595 (2022).

224. Run Wang, Hengyang Xiang*, Jiawei Chen, Yan Li, Yihui Zhou, Wallace C. H. Choy, Zhiyong Fan, and Haibo Zeng*, "Energy Regulation in White-Light-Emitting Diodes", ACS Energy Letters, 7, 2173-2188 (2022).

223. Xiaofang Pan, Xiaojin Zhao*, Wei Xu, Zhiyong Fan, Amine Bermak, "Programmable Nanoarchitectonics of Pore Array for Electronic-Nose-Based Early Disease Diagnose", IEEE Transactions on Electron Devices, 69(8), 4514-4520 (2022).

222. Xiaodan Wang*, Leonhard Mayrhofer, Martin Keunecke, Sonia Estrade, Lluis Lopez-Conesa, Michael Moseler, Andreas Waag, Lothar Schaefer, Weidong Shi, Xiangjian Meng, Junhao Chu, Zhiyong Fan*, and Hao Shen*, "Low-Energy Hydrogen Ions Enable Efficient Room-Temperature and Rapid Plasma Hydrogenation of TiO2 Nanorods for Enhanced Photoelectrochemical Activity", Small, 18, 2204136 (2022).

221. Minchao Qin, Yuhao Li, Yingguo Yang, Pok Fung Chan, Shiang Li, Zhaotong Qin, Xuyun Guo, Lei Shu, Ye Zhu, Zhiyong Fan, Chun-Jen Su*, and Xinhui Lu*, "Regulating the Crystallization Kinetics and Lattice Strain of Lead-Free Perovskites with Perovskite Quantum Dots", ACS Energy Letters, 7, 3251–3259 (2022).

220. Yucheng Ding†, Gongze Liu†, Zhenghao Long, Yu Zhou, Xiao Qiu, Beitao Ren, Qianpeng Zhang, Cheng Chi, Zhu'an Wan, Baoling Huang*, Zhiyong Fan*, "Uncooled self-powered hemispherical biomimetic pit organ for mid- to long-infrared imaging", Science Advances, 8, eabq8432 (2022).

219. Shufang Zhao‡, Wenhao Ran‡, Zheng Lou, Linlin Li, Swapnadeep Poddar, Lili Wang*, Zhiyong Fan*, Guozhen Shen*, "Neuromorphic-Computing-Based Adaptive Learning Using Ion Dynamics in Flexible Energy Storage Devices", National Science Review, nwac158 (2022).

218. Zhilong Song, Wenying Tang, Zhesi Chen, Zhu’an Wan, Chak Lam Jonathan Chan, Chen Wang, Wenhao Ye, Zhiyong Fan*, "Temperature-Modulated Selective Detection of Part-per-Trillion NO2 Using Platinum Nanoclusters Sensitized 3D Metal Oxide Nanotube Arrays", Small, 18(40), 2203212 (2022).

217. Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Yiyi Zhu, Swapnadeep Poddar, Yuting Zhang, Leilei Gu, Haibo Zeng, Zhiyong Fan*, "Metal Halide Perovskite Nanowires: Synthesis, Integration, Properties, and Applications in Optoelectronics", Advanced Energy Materials, 2201735 (2022).

216. Wenying Tang‡, Zhesi Chen‡, Zhilong Song, Chen Wang, Zhu'an Wan, Jonathan Chak Lam Chan, Zhuo Chen, Wenhao Ye and Zhiyong Fan*, "Micro-heater Integrated Nanotube Array Gas Sensor for Parts-Per-Trillion Level Gas Detection and Single Sensor-based Gas Discrimination", ACS Nano, 16(7), 10968–10978 (2022).

215. Yu Zhou†, Xiao Qiu†, Zhu'an Wan†, Zhenghao Long, Swapnadeep Poddar, Qianpeng Zhang, Yucheng Ding, Chak Lam Jonathan Chan, Daquan Zhang, Kemeng Zhou, Yuanjing Lin, Zhiyong Fan*, "Halide-exchanged perovskite photodetectors for wearable visible-blind ultraviolet monitoring", Nano Energy, 100, 107516 (2022).

214. Swapnadeep Poddar†, Yuting Zhang†, Zhesi Chen, Zichao Ma, Yu Fu, Yucheng Ding, Chak Lam Jonathan Chan, Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Zhitang Song*, Zhiyong Fan*, "Image Processing with Multi-level Ultra-fast Three Dimensionally Integrated Perovskite Nanowire Array", Nanoscale Horizons, 7, 759-769 (2022).

213. Mingliang Zhang, Xingqiang Liu*, Xinpei Duan, Sen Zhang, Chang Liu, Da Wan, Guoli Li, Zhen Xia, Zhiyong Fan, and Lei Liao*, "Schottky-Contacted WSe2 Hot-Electron Photodetectors with Fast Response and High Sensitivity", ACS Photonics, 9(1), 132-137 (2022).

212. Yu Fu, Swapnadeep Poddar, Beitao Ren, Ying Xie, Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Bryan Cao, Yunqi Tang, Yucheng Ding, Xiao Qiu, Lei Shu, Jin-Feng Liao, Dai-Bin Kuang, Zhiyong Fan*, "Strongly Quantum-confined Perovskite Nanowire Arrays for Color Tunable Blue Light-emitting Diodes", ACS Nano, 16(5), 8388-8398 (2022).

211. Swapnadeep Poddar†, Zhesi Chen†, Zichao Ma†, Yuting Zhang, Chak Lam Jonathan Chan, Beitao Ren, Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Guozhen Shen, Haibo Zeng, Zhiyong Fan*, "Robust Lead-free Perovskite Nanowire Array Based Artificial Synapses Exemplifying Gestalt Principle of Closure via a Letter Recognition Scheme", Advanced Intelligent Systems, 4(7), 2200065 (2022).

210. Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Beitao Ren, Yudong Zhu, Mohamed Abdellah, Yu Fu, Bryan Cao, Chen Wang, Leilei Gu, Yucheng Ding, Kwong-Hoi Tsui, Sufeng Fan, Swapnadeep Poddar, Lei Shu, Yuting Zhang, Dai-Bin Kuang, Jin-Feng Liao, Yang Lu, Kaibo Zheng, Zhubing He and Zhiyong Fan*, "Large-scale planar and spherical light-emitting diodes based on arrays of perovskite quantum wires", Nature Photonics, 16, 284-290 (2022).

209. J. Yun, K.-H. Tsui, Z. Fan, M.F. Burrow, J.P. Matinlinna, Y. Wang, A. Fok, J.K.H. Tsoi*, "71 - Biomimetic Approach to Evaluate Mineralization of BAG-Containing Resin Composite", Dental Materials, 38(S1), e43 (2022).

208. Daquan Zhang, Yudong Zhu, Qianpeng Zhang, Beitao Ren, Bryan Cao, Qizhen Li, Swapnadeep Poddar, Yu Zhou, Xiao Qiu, Zhubing He, Zhiyong Fan*, "Vertical heterogeneous integration of metal halide perovskite quantum-wires/nanowires for flexible narrowband photodetectors", Nano Letters, 22(7), 3062–3070 (2022).

207. Xi Chen, Zhiguo Sun, Bo Cai, Xiaoming Li, Shihua Zhang, Di Fu, Yousheng Zou, Zhiyong Fan, and Haibo Zeng*, "Substantial Improvement of Operating Stability by Strengthening Metal-Halogen Bonds in Halide Perovskites", Advanced Functional Materials, 202112129 (2022).

206. Jiaojiao Yun, Kwong-Hoi Tsui, Zhiyong Fan, Michael Burrow, Jukka P. Matinlinna, Yan Wang, James K.H. Tsoi*, "A biomimetic approach to evaluate mineralization of bioactive glass-loaded resin composites", Journal of Prosthodontic Research (2022).

~2021~

205. Fang Zhong, Jiafu Ye, Ting He*, Lili Zhang, Zhen Wang, Qing Li, Bo Han, Peng Wang, Peisong Wu, Yiye Yu, Jiaxiang Guo, Zhenhan Zhang, Meng Peng, Tengfei Xu, Xun Ge, Yang Wang, Hailu Wang, Muhammad Zubair, Xiaohao Zhou, Peng Gao, Zhiyong Fan, Weida Hu*, "Substitutionally Doped MoSe2 for High-Performance Electronics and Optoelectronics", Small, 17(47), 2102855 (2021).

204. Xinpei Duan, Wencheng Niu, Jun Lin, Chang Liu, Da Wan, Mingliang Zhang, Guoli Li, Xingqiang Liu*, Yuan Liu, Zhiyong Fan, Lei Liao, "MoS2 Homojunctions Transistors Enabled by Dimension Tailoring Strategy", Advanced Electronic Materials, 7(11), 2100703 (2021).

203. Qianpeng Zhang*, Yuanjing Lin, Haoning Tang, Xiaofei Sun, Bryan Cao, Daquan Zhang, Swapnadeep Poddar, and Zhiyong Fan*, "Design of a Horizontally Aligned Perovskite Nanowire LED With Improved Light Extraction", IEEE Journal of the Electron Devices Society, 9, 1215-1221 (2021).

202. Peisong Wu, Ting He, He Zhu, Yang Wang, Qing Li, Zhen Wang, Xiao Fu, Fang Wang, Peng Wang, Chongxin Shan, Zhiyong Fan, Lei Liao, Peng Zhou*, Weida Hu*, "Next-generation machine vision systems incorporating two-dimensional materials: Progress and perspectives", InfoMat, 4(1), 1-17 (2021).

201. Wanli Yang, Tiantian Huang, Junbo He, Yan Yang, Shuaijun Zhang, Weiming Liu, Xun Ge, Rui Zhang, Mengxia Qiu, Yuxiang Sang, Xingjun Wang, Xiaohao Zhou, Tianxin Li, Congfeng Liu, Ning Dai, Xin Chen*, Zhiyong Fan*, Guozhen Shen*, "Monolayer WS2 lateral homosuperlattices with two-dimensional periodic localized photoluminescence", ACS Nano, 16(1), 597–603 (2021).

200. Xiaolong Zeng, Ruiheng Peng, Zhiyong Fan*, Yuanjing Lin*, "Self-powered and Wearable Biosensors for Healthcare", Materials Today Energy, 23(12), 100900 (2021).

199. Yiyi Zhu, Qianpeng Zhang, Lei Shu, Daquan Zhang, and Zhiyong Fan*, "Recent progress of efficient flexible solar cells based on nanostructures", Journal of Semiconductors, 42(10), 101604 (2021).

198. Yuting Zhang†, Swapnadeep Poddar†, He Huang, Leilei Gu, Qianpeng Zhang, Yu Zhou, Shuai Yan, Sifan Zhang, Zhitang Song, Baoling Huang, Guozhen Shen, Zhiyong Fan*, "Three-dimensional perovskite nanowire array–based ultrafast resistive RAM with ultralong data retention", Science Advances, 7(36), eabg3788 (2021).

197. Swapnadeep Poddar, Yuting Zhang, Leilei Gu, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Shuai Yan, Matthew Kam, Sifan Zhang, Zhitang Song, Weida Hu, Lei Liao, Zhiyong Fan*, "Down-scalable and Ultra-fast Memristors with Ultra-high Density Three-dimensional Arrays of Perovskite Quantum Wires", Nano Letters, 21(12), 5036-5044 (2021).

196. Li-Na Zhou, Jun-Peng Wu, Wei-Zhi Song, Xiao-Xiong Wang, Ning Wang, Miao Yu, Zhi-Yong Fan, Seeram Ramakrishna and Yun-Ze Long*, "High output achieved by sliding electrification of an electrospun nano-grating", Nanoscale, 13, 17417 (2021).

195. Zhiyong Fan*, Yonghua Chen, Yuanjing Lin, Yunlong Zi, Hyunhyub Ko, Qianpeng Zhang, "Preface to the Special Issue on Flexible Energy Devices", Journal of Semiconductors, 42(10), 100101 (2021).

194. Yiyi Zhu, Lei Shu, Qianpeng Zhang, Yudong Zhu, Swapnadeep Poddar, Chen Wang, Zhubing He, and Zhiyong Fan*, "Moth Eye-inspired Highly Efficient, Robust, and Neutral-colored Semitransparent Perovskite Solar Cells for Building-integrated Photovoltaics", EcoMat, 3(4), 1-11 (2021).

193. Hao Huang, Leixi Wang, Yawei Lv, Xingqiang Liu, Xingzhong Zhao, Lei Liao, Zhiyong Fan, Xuming Zou*, "High-performance WSe2 n-type field-effect transistors enabled by InOx damage-free doping", IEEE Electron Device Letters, 42(7), 1081-1084 (2021).

192. Zhilong Song, Wenhao Ye, Zhuo Chen, Zhesi Chen, Mutian Li, Wenying Tang, Chen Wang, Zhuan Wan, Swapnadeep Poddar, Xiaolin Wen, Xiaofang Pan, Yuanjing Lin, Qingfeng Zhou, Zhiyong Fan*, "Wireless Self-Powered High-Performance Integrated Nanostructured-Gas-Sensor Network for Future Smart Homes", ACS Nano, 15, 7659-7667 (2021).

191. Chang Liu, Xuming Zou*, Min-Ci Wu, Yang Wang, Yawei Lv*, Xinpei Duan, Sen Zhang, Xingqiang Liu, Wen-Wei Wu, Weida Hu, Zhiyong Fan, Lei Liao*, "Polarization-Resolved Broadband MoS2/Black Phosphoru /MoS2 Optoelectronic Memory with Ultra-Long Retention Time and Ultra-High Switching Ratio", Advanced Functional Materials, 31(23), 2100781 (2021).

190. Swapnadeep Poddar, Yuting Zhang, Yiyi Zhu, Qianpeng Zhang, Zhiyong Fan*, "Optically tunable ultra-fast resistive switching in lead-free methyl-ammonium bismuth iodide perovskite film", Nanoscale, 13, 6184-6191 (2021).

189. Weizhi Song, Xiaoxiong Wang, Huijing Qiu, Ning Wang, Miao Yu, Zhiyong Fan, Seeram Ramakrishna, Han Hu, Yunze Long*, "Single electrode piezoelectric nanogenerator for intelligent passive daytime radiative cooling", Nano Energy, 82, 105695 (2021).

188. Jiangqi Zhao, Hnin Yin Yin Nyein, Lei Hou, Yuanjing Lin, Mallika Bariya, Christine Heera Ahn, Wenbo Ji, Zhiyong Fan, Ali Javey*, "A Wearable Nutrition Tracker", Adv. Mater., 33(1), 2006444 (2021).

~2020~

187. Ning Wang, Xiao-Xiong Wang, Kang Yan, Weizhi Song, Zhiyong Fan, Miao Yu, Yun-Ze Long*, "Anisotropic Triboelectric Nanogenerator Based on Ordered Electrospinning", ACS applied materials & interfaces, 12(41), 46205-46211 (2020).

186. Yu Fu, Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Yunqi Tang, Lei Shu, and Zhiyong Fan*, "Scalable All-evaporation Fabrication of Efficient Light-Emitting Diodes with Hybrid 2D-3D Perovskite Nanostructures", Advanced Functional Materials, 30(39), 2002913 (2020).

185. Xin Li, Kwong-Hoi Tsui, James Kit Hon Tsoi, David Green, Xiaozhuang Jin, Yongqiang Deng, Yaomin Zhu, Xuguang Li, Zhiyong Fan*, Gary Shun-Pan Cheung*, "A nano-structured anti-biofilm surface widens the efficacy against spindle-shaped and chain forming rod-like bacteria", Nanoscale, 12, 18864-18874 (2020).

184. Yiyi Zhu, Lei Shu, Zhiyong Fan*, "Recent Progress on Semi-transparent Perovskite Solar Cell for Building-integrated Photovoltaics", Chemical Research in Chinese Universities, 36(3), 366-367 (2020).

183. Leilei Gu, Swapnadeep Poddar, Yuanjing Lin, Zhenghao Long, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Lei Shu, Xiao Qiu, Matthew Kam, Ali Javey, Zhiyong Fan*, "A biomimetic eye with a hemispherical perovskite nanowire array retina", Nature, 581, 278–282 (2020).

182. Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Yu Fu, Swapnadeep Poddar, Lei Shu, Xiaoliang Mo, Zhiyong Fan*, "Light Out-Coupling Management in Perovskite LEDs- What Can We Learn from the Past?", Advanced Functional Materials, 30(38), 2002570 (2020).

181. Yiyi Zhu, Swapnadeep Poddar, Lei Shu, Yu Fu, Zhiyong Fan*, "Recent Progress on Interface Engineering for High-performance, Stable Perovskites Solar Cells", Advanced Materials Interfaces, 7(11), 2000118 (2020).

180. Xiao-Xiong Wang, Ning Wang, Huijing Qiu, Weizhi Song, Qi Liu, Zhiyong Fan, Miao Yu, Seeram Ramakrishna, Yun-Ze Long*, "Anisotropic nanogenerator for anticounterfeiting and information encrypted transmission", Nano Energy, Volume 71, 104572 (2020).

179. Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Leilei Gu, Kwong-Hoi Tsui, Swapnadeep Poddar, Yu Fu, Lei Shu, Zhiyong Fan*, "Three-Dimensional Perovskite Nanophotonic Wire Array-Based Light-Emitting Diodes with Significantly Improved Efficiency and Stability", ACS Nano, 14(2), 1577-1585 (2020).

178. Kang Yan, Xiao Li, Xiao-Xiong Wang, Miao Yu, Zhiyong Fan, Seeram Ramakrishna, Han Hu, and Yun-Ze Long*, "A non-toxic triboelectric nanogenerator for baby care applications", Journal of Materials Chemistry A, 8, 22745-22753 (2020).

177. Qi Liu, Xiao-Xiong Wang, Wei-Zhi Song, Hui-Jing Qiu, Jun Zhang, Zhiyong Fan, Miao Yu, and Yun-Ze Long*, "Wireless Single-Electrode Self-Powered Piezoelectric Sensor for Monitoring", ACS Applied Materials and Interfaces, 12 (7), 8288-8295 (2020).

~2019~

176. Yiyi Zhu, Qianpeng Zhang, Kam Matthew, Swapnadeep Poddar, Leilei Gu, Shijun Liang, Pengfei Qi, Feng Miao, Zhiyong Fan*, "Vapor Phase Fabrication of Three-dimensional Arrayed BiI3 Nanosheets for Cost-effective Solar Cells", InfoMat, 2(5), 1-9 (2019).

175. Shali Wei, Fang Wang, Xuming Zou*, Liming Wang, Chang Liu, Xingqiang Liu, Weida Hu, Zhiyong Fan, Johnny C. Ho*, Lei Liao*, "Flexible Quasi‐2D Perovskite/IGZO Phototransistors for Ultrasensitive and Broadband Photodetection", Advanced Materials, 32(6), 1907527 (2019).

174. Hadi Tavakoli Dastjerdi*, Pengfei Qi, Zhiyong Fan, Mohammad Mahdi Tavakoli*, "Cost-Effective and Semi-Transparent PbS QDs Solar Cells Using Copper Electrode", ACS Appl Mater Interfaces., 12, 818-825 (2019).

173. Zhesi Chen, Zhuo Chen, Zhilong Song, Wenhao Ye, Fan Zhiyong*, "Smart Gas Sensor Arrays Powered by Artificial Intelligence", J. Semicond., 40, 111601 (2019).

172. Li-Chia Tai, Tiffany S. Liaw, Yuanjing Lin, Hnin Y. Y. Nyein, Mallika Bariya, Wenbo Ji, Mark Hettick, Chunsong Zhao, Jiangqi Zhao, Lei Hou, Zhen Yuan, Zhiyong Fan, Ali Javey*, "A Wearable Sweat Band for Noninvasive Levodopa Monitoring", Nano Lett., 19(9), 6346‐6351 (2019).

171. Yongcai Qiu, Zhenghui Pan, Haining Chen, Daiqi Ye, Guo Line, Zhiyong Fan*, Shihe Yang*, "Current progress in developing metal oxide nanoarrays-based photoanodes for photoelectrochemical water splitting", Science Bulletin, 64(18), 1348-1380 (2019).

170. Wei-Zhi Song, Xiao-Xiong Wang, Hui-Jing Qiu, Qi Liu, Jun Zhang, Zhiyong Fan, Miao Yu, Seeram Ramakrishna, Han Hu, Yun-Ze Long*, "Sliding non-contact inductive nanogenerator", Nano Energy, 63, 103878 (2019).

169. Xiaodan Wang, Leonhard Mayrhofer, Markus Hoefer, Sonia Estrade, Lluis Lopez-Conesa, Hao Zhou, Yuanjing Lin, Francesca Peiró, Zhiyong Fan*, Hao Shen*, Lothar Schaefer, Michael Moseler, Guenter Braeuer and Andreas Waag*, "Facile and Efficient Atomic Hydrogenation Enabled Black TiO2 with Enhanced Photoelectrochemical Performance via a Favorably Low Energy Barrier Pathway", Adv. Energy Mater., 9(33), 1900725 (2019).

168. Jiangqi Zhao, Yuanjing Lin, Jingbo Wu, Hnin Yin Yin Nyein, Mallika Bariya, Li-Chia Tai, Minghan Chao, Wenbo Ji, George Zhang, Zhiyong Fan, Ali Javey*, "A fully integrated and self-powered smart watch for continuous sweat glucose monitoring", ACS Sens., 4, 1925−1933 (2019).

167. Yuanjing Lin, Mallika Bariya, Hnin Yin Yin Nyein, Liisa Kivimäki, Sanna Uusitalo, Elina Jansson, Wenbo Ji, Zhen Yuan, Tuomas Happonen, Christina Liedert, Jussi Hiltunen, Zhiyong Fan* and Ali Javey*, "Porous enzymatic membrane for nanotextured glucose sweat sensors with high stability towards reliable noninvasive health monitoring", Adv. Funct. Mater., 29(33), 1902521 (2019).

166. Daquan Zhang, Leilei Gu, Qianpeng Zhang, Yuanjing Lin, Der-Hsien Lien, Matthew Kam, Swapnadeep Poddar, Erik Garnett, Ali Javey, Zhiyong Fan*, "Increasing photoluminescence quantum yield by nanophotonic design of quantum-confined halide perovskite nanowire arrays", Nano Lett., 19 (5), pp 2850–2857 (2019).

165. Matthew Kam, Yiyi Zhu, Daquan Zhang, Leilei Gu, Jiaqi Chen, Zhiyong Fan*, "Efficient Mixed-Cation Mixed-Halide Perovskite Solar Cells by All-Vacuum Sequential Deposition using Metal Oxide Electron Transport Layer", Solar RRL, 3(7), 1900050 (2019).

164. Matthew Kam, Qianpeng Zhang, Daquan Zhang, Zhiyong Fan*, "Room-Temperature Sputtered SnO2 as Robust Electron Transport Layer for Air-Stable and Efficient Perovskite Solar Cells on Rigid and Flexible Substrates", Sci. Rep., 9:6963 (2019).

163. Lei Tang, Kwong-Hoi Tsui, Siu-Fung Leung, Qianpeng Zhang, Matthew Kam, Hsin-Ping Wang, Jr-Hau He, Zhiyong Fan⁠*, "Large-scale, adhesive-free and omnidirectional 3D nanocone anti-reflection films for high performance photovoltaics", J. Semicond., 40, 042601 (2019).

162. Hui-Jing Qiu⁠, Wei-Zhi Song⁠, Xiao-Xiong Wang⁠*, Jun Zhang⁠, Zhiyong Fan⁠, Miao Yu⁠, Seeram Ramakrishna⁠, Yun-Ze Long*,⁠ "A calibration-free self-powered sensor for vital sign monitoring and finger tap communication based on wearable triboelectric nanogenerator", Nano Energy, 58, 536-542 (2019).

161. Mingsheng Long, Yang Wang, Peng Wang, Xiaohao Zhou, Hui Xia, Chen Luo, Shenyang Huang, Guowei Zhang, Hugen Yan, Zhiyong Fan, Xing Wu*, Xiaoshuang Chen*, Wei Lu, and Weida Hu*, "Palladium Diselenide Long-Wavelength Infrared Photodetector with High Sensitivity and Stability", ACS Nano, 13, 2511−2519 (2019).

160. Beitao Ren, Gancheong Yuen, Sunbin Deng, Le Jiang, Dingjian Zhou, Leilei Gu, Ping Xu, Meng Zhang, Zhiyong Fan, Fion Sze Yan Yeung, Rongsheng Chen, Hoi-Sing Kwok, Guijun Li*, "Multifunctional Optoelectronic Device based on an Asymmetric Active Layer Structure", Adv. Funct. Mater., 29(17), 1807894 (2019).

159. Qianpeng Zhang, Mohammad Mahdi Tavakoli, Leilei Gu, Daquan Zhang, Lei Tang, Yuan Gao, Ji Guo, Yuanjing Lin, Siu-Fung Leung, Swapnadeep Poddar, Yu Fu, Zhiyong Fan*, "Efficient metal halide perovskite light-emitting diodes with significantly improved light extraction on nanophotonic substrates", Nat. Commun., 10, 727 (2019).

158. Yang Wang, Peng Wang*, Yuankun Zhu, Jinrao Gao, Fan Gong, Qing Li, Runzhang Xie, Feng Wu, Ding Wang, Junhe Yang, Zhiyong Fan, Xianying Wang*, Weida Hu*, "High performance charge-transfer induced homojunction photodetector based on ultrathin ZnO nanosheet", Appl. Phys. Lett., 114, 011103 (2019).

~2018~

157. Yuanjing Lin, Jiaqi Chen, Mohammad Mahdi Tavakoli, Yuan Gao, Yudong Zhu, Daquan Zhang, Matthew Kam, Zhubing He, Zhiyong Fan*, "Printable Fabrication of a Fully Integrated and Self-Powered Sensor System on Plastic Substrates", Adv. Mater., 31(5), 1804285 (2018).

156. Parisa Khoram, Sebastian Oener, Qianpeng Zhang, Zhiyong Fan, Erik Garnett*, "Surface Recombination Velocity of Methylammonium Lead Bromide Nanowires in Anodic Aluminium Oxide Templates", Mol. Syst. Des. Eng, 3, 723-728 (2018).

155. Xiaoxiong Wang, Wei-Zhi Song, Ming-Hao You, Jun Zhang, Miao Yu, Zhiyong Fan, Seeram Ramakrishna, Yun-Ze Long*, "Bionic Single-Electrode Electronic Skin Unit Based on Piezoelectric Nanogenerator", ACS Nano, 12(8), 8588-8596 (2018).

154. Peng Wang, Yang Wang, Lei Ye, Mingzai Wu*, Runzhang Xie, Xudong Wang, Xiaoshuang Chen, Zhiyong Fan, Jianlu Wang*, Weida Hu*, "Ferroelectric Localized Field-Enhanced ZnO Nanosheet Ultraviolet Photodetector with High Sensitivity and Low Dark Current", Small, 14, 1800492 (2018).

153. Leilei Gu, Daquan Zhang, Matthew Kam, Qianpeng Zhang, Swapnadeep Poddar, Yu Fu, Xiaoliang Mo, Zhiyong Fan*, "Significantly Improved Black Phase Stability of FAPbI3 Nanowires via Spatially Confined Vapor Phase Growth in Nanoporous Templates", Nanoscale, 10, 15164-15172 (2018).

152. Jiaqi Chen, Zhuo Chen, Farid Boussaid, Daquan Zhang, Xiaofang Pan, Huijuan Zhao, Amine Bermak, Chi-Ying Tsui, Xinran Wang, Zhiyong Fan*, "Ultra-Low Power Smart Electronic Nose System Based on Three-Dimensional Tin-Oxide Nanotube Arrays", ACS Nano, 12(6), 6079–6088 (2018).

151. Yao Ding, Nan Zhou, Lin Gan, Xingxu Yan, Ruizhe Wu, Irfan Haider Abidi, Aashir Waleed, Jie Pan, Xuewu Ou, Qicheng Zhang, Minghao Zhuang, Peng Wang, Xiaoqing Pan, Zhiyong Fan, Tianyou Zhai*, Zhengtang Luo*, "Stacking-mode Confined Growth of 2H-MoTe2/MoS2 Bilayer Heterostructures for UV-vis-IR Photodetectors", Nano Energy, 49, 200-208 (2018).

150. Yuanjing Lin, Yuan Gao, Fang Fang*, Zhiyong Fan*, "Recent progress on printable power supply devices and systems with nanomaterials", Nano Research, 11(6), 3065-3087 (2018).

149. Kwong-Hoi Tsui, Xin Li, James K. H. Tsoi, Siu-Fung Leung, Lei Tang, Wing Yi Chak, Chengfei Zhang, Jiang Chen, Gary S. P. Cheung*, Zhiyong Fan*, "Low-cost, Flexible and Regular-array Three-dimensional Nanopyramid Antibacterial Films for Clinical Applications", Nanoscale, 10, 10436-10442 (2018).

148. Shabeeb Hussain, Mohammad Mahdi Tavakoli, Aashir Waleed, Umar Siddique Virk, Shihe Yang, Amir Waseem, Zhiyong Fan*, and Muhammad Arif Nadeem*, "Nanotextured Spikes of α‑Fe2O3/NiFe2O4 Composite for Efficient Photoelectrochemical Oxidation of Water", Langmuir, 34(12), 3555–3564 (2018).

147. Minghao You, Xiaoxiong Wang, Xu Yan, Jun Zhang, Weizhi Song, Miao Yu, Zhiyong Fan, Seeram Ramakrishna, and Yunze Long*, "A Self-powered Flexible Hybrid Piezoelectric-pyroelectric Nanogenerator Based on Non-woven Nanofiber Membranes", J. Mater. Chem. A, 6, 3500–3509 (2018).

146. Mohammad Mahdi Tavakoli1, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Michael Grätzel, Zhiyong Fan*, "Large-Grain Tin-Rich Perovskite Film for Efficient Solar Cells via Metal Alloying Technique", Adv. Mater., 30(11), 1705998 (2018).

~2017~

145. Yuan Gao, Yuanjing Lin, Zehua Peng, Qingfeng Zhou, Zhiyong Fan*, "Accelerating Ion Diffusion with Unique Three-dimensionally Interconnected Nanopores for Self-membrane High-performance Pseudocapacitor", Nanoscale, 9, 18311-18317 (2017).

144. Yuanjing Lin, Yuan Gao, Zhiyong Fan*, "Printable Fabrication of Nanocoral-structured Electrodes for High-perormance Flexible and Planar Supercapacitor with Artistic Design", Adv. Mater., 29, 1701736 (2017).

143. Sebastian Z. Oener, Parisa Khoram, Sarah Brittman, Sander A. Mann, Qianpeng Zhang, Zhiyong Fan, Shannon W. Boettcher, and Erik C. Garnett*, "Perovskite Nanowire Extrusion", Nano Lett., 17, 6557-6563 (2017).

142. Nan Guo, Fan Gong, Junku Liu, Yi Jia, Shaofan Zhao, Lei Liao, Meng Su, Zhiyong Fan, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lin Xiao*, and Weida Hu*, "Hybrid WSe2–In2O3 Phototransistor with Ultrahigh Detectivity by Efficient Suppression of Dark Currents", ACS Appl. Mater. Interfaces, 9(39), 34489-34496 (2017).

141. Jiaqi Chen*, Xiaofang Pan, Farid Boussaid, Allan McKinley, Zhiyong Fan, and Amine Bermak, "Breath Level Acetone Discrimination Through Temperature Modulation of a Hierarchical ZnO Gas Sensor", IEEE Sensors Letters, 1(5), 2000204 (2017).

140. Aashir Waleed, Mohammad Mahdi Tavakoli, Leilei Gu, Shabeeb Hussain, Daquan Zhang, Swapnadeep Poddar, Zizi Wang, Rong-Jun Zhang, Zhiyong Fan*, "All Inorganic Cesium Lead Iodide Perovskite Nanowires with Stabilized Cubic Phase at Room Temperature and Nanowire Array-based Photodetectors", Nano Lett., 17(8), 4951-4957 (2017).

139. Shabeeb Hussain, Shazia Hussain, Aashir Waleed, Mohammad Mahdi Tavakoli, Shihe Yang, Muhammad Khawar Rauf, Zhiyong Fan*, Muhammad Arif Nadeem*, "Spray Pyrolysis Deposition of ZnFe2O4/Fe2O3 Composite Thin Films on Hierarchical 3-D Nanospikes for Efficient Photoelectrochemical Oxidation of Water", J. Phys. Chem. C, 121(34), 18360-18368 (2017).

138. Ligang Wang, Yuan Huang, Aashir Waleed, Ke Wu, Cong Lin, Zhengxu Wang, Guanhaojie Zheng, Zhiyong Fan, Junliang Sun, Huanping Zhou*, Ling-Dong Sun*, and Chun-Hua Yan, "A-Site Cation Effect on Growth Thermodynamics and Photoconductive Properties in Ultrapure Lead Iodine Perovskite Monocrystalline Wires", ACS Appl. Mater. Interfaces, 9(31), 25985–25994 (2017).

137. Aashir Waleed, Zhiyong Fan*, "Fabrication of stable organometallic halide perovskite NWs based optoelectronic devices", Science Bulletin, 62, 645–647 (2017).

136. Xiaodan Wang*, Sonia Estradé, Yuanjing Lin, Feng Yu, Lluis Lopez-Conesa, Hao Zhou, Sanjeev Kumar Gurram, Francesca Peiró, Zhiyong Fan, Hao Shen*, Lothar Schaefer, Guenter Braeuer, and Andreas Waag*, "Enhanced Photoelectrochemical Behavior of H-TiO2 Nanorods Hydrogenated by Controlled and Local Rapid Thermal Annealing", Nanoscale Research Letters, 12:336 (2017).

135. Mohammad Mahdi Tavakoli, Abdolreza Simchi*, Rouhollah Tavakoli, and Zhiyong Fan*, "Organic Halides and Nanocone Plastic Structures Enhance the Energy Conversion Efficiency and Self Cleaning Ability of Colloidal Quantum Dot Photovoltaic Devices", J. Phys. Chem. C, 121, 9757−9765 (2017).

134. Chi Zhang, Ye Song, Min Wang, Min Yin, Xufei Zhu, Li Tian, Hui Wang, Xiaoyuan Chen, Zhiyong Fan, Linfeng Lu*, and Dongdong Li*, "Efficient and Flexible Thin Film Amorphous Silicon Solar Cells on Nanotextured Polymer Substrate Using Sol–gel Based Nanoimprinting Method", Adv. Funct. Mater., 27, 1604720 (2017).

133. Leilei Gu, Zhiyong Fan*, "Perovskite/Organic-Semiconductor Heterojunctions for Ultrasensitive Photodetection", Light: Science & Applications, 6, e17090 (2017).

132. Qingfeng Lin, Debarghya Sarkar, Yuanjing Lin, Matthew Yeung, Louis Blankemeier, Jubin Hazra, Wei Wang, Shanyuan Niu, Jayakanth Ravichandran, Zhiyong Fan, Rehan Kapadia*, "Scalable Indium Phosphide Thin-Film Nanophotonics Platform for Photovoltaic and Photoelectrochemical Devices", ACS Nano, 11, 5113-5119 (2017).

131. Kashif Riaz, Siu-Fung Leung, Zhiyong Fan, Yi-Kuen Lee*, "Low-Cost Energy-Efficient 3-D Nano-Spikes-Based Electric Cell Lysis Chips", J. Microelectromechanical Systems, 26(4), 910-920 (2017).

130. Mohammad Mahdi Tavakoli, Aashir Waleed, Leilei Gu, Daquan Zhang, Rouhollah Tavakoli, Bingbing Lei, Wenjun Su, Fang Fang, and Zhiyong Fan*, "A non-catalytic vapor growth regime for organohalide perovskite nanowires using anodic aluminum oxide templates", Nanoscale, 9, 5828-5834 (2017).

129. Ludong Li, Leilei Gu, Zheng Lou, Zhiyong Fan*, Guozhen Shen*, "ZnO Quantum Dot Decorated Zn2SnO4 Nanowire Heterojunction Photodetectors with Drastic Performance Enhancement and Flexible Ultraviolet Image Sensors", ACS Nano, 11, 4067-4076 (2017).

128. Mohammad Mahdi Tavakoli, Abdolreza Simchi, Zhiaoliang Mo*, Zhiyong Fan*, "High Quality Organohalide Lead Perovskite Films Fabricated with Layer-by-Layer Alternting Vacuum Deposition for High Efficiency Photovoltaics", Mater. Chem. Front., 1, 1520-1525 (2017).

127. Aashir Waleed, Mohammad Mahdi Tavakoli, Leilei Gu, Ziyi Wang, Daquan Zhang, Arumugam Manikandan, Qianpeng Zhang, Rongjun Zhang, Yu-Lun Chueh, and Zhiyong Fan*, "Lead-free Perovskite Nanowire Array Photodetectors with Drastically Improved Stability in Nanoengineering Templates", Nano Lett., 17 (1), 523-530 (2017).

126. Kashif Riaz, Siu-Fung Leung, Zhiyong Fan, Yi-Kuen Lee*, "Electric field enhanced 3D scalable low voltage nano-spike electroporation system", Sensors & Actuators: A. Physical, 255, 10-20 (2017).

125. Seongdong Lee, Doo Seung-Um, Minjeong Ha, Qianpeng Zhang, Youngsu Lee, Yuanjing Lin, Zhiyong Fan, Hyunhyub Ko*, "Broadband Omnidirectional Light Detection in Flexible and Hierarchical ZnO/Si Heterojunction Photodiodes", Nano Research, 10(1), 25-36 (2017).

~2016~

124. Shabeeb Hussain, Shazia Hussain, Aashir Waleed, Mohammad Mahdi Tavakoli, Zilong Wang, ShiheYang, Zhiyong Fan*, Nadeem Muhammad Arif*, "Fabrication of CuFe2O4/α-Fe2O3 Composite Thin Films on FTO coated glass and 3-D Nanospike Structures for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting", ACS Appl. Mater. Interfaces, 8(51), 35315-35322 (2016).

123. Ziyi Wang, Sijian Yuan, Dahai Li, Feng Jin, Rongjun Zhang*, Yiqiang Zhan*, Ming Lu, Songyou Wang, Yuxiang Zheng, Junpeng Guo, Zhiyong Fan and Liangyao Chen, "Influence of hydration water on CH3NH3PbI3 perovskite films prepared through one-step procedure", Optics Express, 24(22), 1431-1433 (2016).

122. Leilei Gu†, Mohammad Mahdi Tavakoli†, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Aashir Waleed, Yiqun Xiao, Kwong-Hoi Tsui, Yuanjing Lin, Lei Liao, Jiannong Wang, Zhiyong Fan*, "3D Arrays of 1024-Pixel Image Sensors based on Lead Halide Perovskite Nanowires", Adv. Mater., 28, 9713-9721 (2016).

121. Jingli Wang, Qian Yao, Chun-Wei Huang, Xuming Zou, Lei Liao*, Shanshan Chen, Zhiyong Fan, Kai Zhang, Wei Wu, Xiangheng Xiao, Changzhong Jiang, Wen-Wei Wu, "High mobility MoS2 Transistor with Low Schottky Barrier Contact by using Atomic Thick h-BN as a Tunneling Layer", Adv. Mater., 28, 8302–8308 (2016).

120. Xu-Zhou Jiang, Yi-Jing Sun, Zhiyong Fan*, Tong-Yi Zhang*, "Integrated Flexible, Waterproof, Transparent and Self-powered Tactile Sensing Panel", ACS Nano, 10, 7696−7704 (2016).

119. Yuan Gao, Yuanjing Lin, Jiaqi Chen, Qingfeng Lin, Yue Wu, Wenjun Su, Wenli Wang*, Zhiyong Fan*, "Three-dimensional Nanotube Electrode Arrays for Hierarchical Tubular Structured High-performance Pseudocapacitors", Nanoscale, 8, 13280–13287 (2016).

118. Mengwei Sun, Zhen Xu, Min Yin, Qingfeng Lin, Linfeng Lu, Xinzhong Xue, XufeiZhu, Yanxia Cui, ZhiyongFan, Dongdong Li*, "Broad-band Three Dimensional Nanocave ZnO Thin Film Photodetectors Enhanced by Au Surface Plasmon Resonance", Nanoscale, 8, 8924-8930 (2016).

117. Yinyue Lin, Dongliang Yu, Huapeng Xiao, Linfeng Lu, Mohammad Mahdi Tavakoli, Xiaoyuan Chen, Yuying Hao, Zhiyong Fan, Yanxia Cui* and Dongdong Li*, "Dual-Layer Nanostructured Flexible Thin-Film Amorphous Silicon Solar Cells with Enhanced Light Harvesting and Photoelectric Conversion Efficiency", ACS Appl. Mater. & Interfaces, 8, 10929–10936 (2016).

116. Dingshan Zheng, Jianlu Wang, Weida Hu*, Lei Liao*, Hehai Fang, Nan Guo, Peng Wang, Fan Gong, Xudong Wang, Zhiyong Fan, Xing Wu, Xiangjian Meng, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, "When Nanowires Meet Ultrahigh Ferroelectric Field–High-Performance Full-Depleted Nanowire Photodetectors", Nano Lett., 16(4), 2548–2555 (2016).

115. Qingfeng Lin, Linfeng Lu, Mahommad Mahdi Tavakoli, Chi Zhang, Ga Ching Lui, Zhuo Chen, Xiaoyuan Chen, Lei Tang, Daquan Zhang, Yuanjin Lin, Paichun Chang, Dongdong Li*, and Zhiyong Fan*, "High Performance Thin Film Solar Cells on Plastic Substrates with Nanostructure-Enhanced Flexibility", Nano Energy, 22, 539-547 (2016).

114. Mohammad Mahdi Tavakoli*, Rouhollah Tavakoli, Zahra Nourbakhsh, Aashir Waleed, Umar Siddique Virk, Zhiyong Fan*, "High Efficiency and Stable Perovskite Solar Cell Using ZnO/rGO QDs as an Electron Transfer Layer"Adv. Mater. Interfaces, 3, 81-89 (2016).

113. Yaoguang Rong, Swaminathan Venkatesan, Rui Guo, Yanan Wang, Jiming Bao, Wenzhi Li, Zhiyong Fan, Yan Yao*, "Critical Kinetic Control of Non-stoichiometric Intermediate Phase Transformation for Efficient Perovskite Solar Cells", Nanoscale, 8, 12892-12899 (2016).

112. Xingqiang Liu, Da Wan, Yun Wu, Xiangheng Xiao, Shishang Guo, Changzhong Jiang, Jinchai Li, Tangsheng Chen, Xiangfeng Duan, Zhiyong Fan, Lei Liao*, "Transparent megahertz circuits from solution-processed composite thin films", Nanoscale, 8, 7978-7983 (2016).

111. Aashir Waleed , Qianpeng Zhang , Mohammad Mahdi Tavakoli, Siu-Fung Leung, Leilei Gu, Jin He, Xiaoliang Mo, Zhiyong Fan*, "Performance improvement of solution-processed CdS/CdTe solar cells with a thin compact TiO2 buffer layer", Sci. Bull., 61, 86-91 (2016).

110. Mohammad Mahdi Tavakoli , Qingfeng Lin , Siu-Fung Leung , Ga Ching Lui , Hao Lu , Liang Li , Bin Xiang, and Zhiyong Fan*, "Efficient, Flexible and Mechanically Robust Perovskite Solar Cells on Inverted Nanocone Plastic Substrates", Nanoscale, 8, 4276-4283 (2016).

109. Hui Li*, Hongtao He*, Hai-Zhou Lu, Huachen Zhang, Hongchao Liu, Rong Ma, Zhiyong Fan, Shun-Qing Shen, and Jiannong Wang, "Negative Magnetoresistance in Dirac Semimetal Cd3As2", Nat. Commun., 7, 10301 (2016).

108. Siu-Fung Leung, Qianpeng Zhang, Mohammad Mahdi Tavakoli, Jin He, Xiaoliang Mo*, and Zhiyong Fan*, "Progress and Design Concerns of Nanostructured Solar Energy Harvesting Devices", Small, 12, 2536-2548 (2016).

107. Xiaoli Zheng†, Zhanhua Wei†, Haining Chen, Qianpeng Zhang, Hexiang He, Shuang Xiao, Zhiyong Fan, Kam Sing Wong, Shihe Yang*, "Designing nanobowl arrays of mesoporous TiO2 as an alternative electron transporting layer for carbon cathode-based perovskite solar cells", Nanoscale, 8, 6393-6402 (2016).

106. Xiaofang Pan, Xiaojin Zhao, Amine Bermak, Zhiyong Fan, "A Humidity-Insensitive NO2 Gas Sensor with High Selectivity", IEEE Electron Device Letter, 37, 92-95 (2016).

105. Mohammad Mahdi Tavakoli, Abdolreza Simchi*, Zhiyong Fan, and Hossein Aashuri, "Chemical processing of three-dimensional graphene networks on transparent conducting electrodes for depleted-hetereojunction quantum dot solar cells", Chem. Commun., 52, 323-326 (2016).

~2015~

104. Mohammad Mahdi Tavakoli, Hossein Aashuri, Abdolreza Simchi*, and Zhiyong Fan, "Hybrid zinc oxide/graphene electrodes for depleted heterojunction colloidal quantum-dot solar cells", Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 24412-24419 (2015).

103. Yuanjing Lin, Qinfeng Lin, Xue Liu, Yuan Gao, Jin He, Wenli Wang, Zhiyong Fan*, "A Highly Controllable Electrochemical Anodization Process to Fabricate Porous Anodic Aluminum Oxide Membranes", Nanoscale Res. Lett., 10, 495 (2015).

102. Mohammad Mahdi Tavakoli, Kwong-Hoi Tsui, Qianpeng Zhang, Jin He, Yan Yao, Dongdong Li, and Zhiyong Fan*, "Highly Efficient Flexible Perovskite Solar Cell with Anti-reflection and Self-cleaning Nanostructures", ACS Nano, 9, 10287-10295 (2015).

101. Mohammad Mahdi Tavakoli, Leilei Gu, Yuan Gao, Claas Reckmeier, Jin He, Andrey L. Rogach, Yan Yao, Zhiyong Fan*, "Fabrication of efficient planar perovskite solar cells using a one-step chemical vapor deposition method", Scientific Reports, 5, 14083-14091 (2015).

100. Mohammad Mahdi Tavakoli, Hossein Aashuri, Abdolreza Simchi*, Sergii Kalytchuk, Zhiyong Fan, "Quasi Core/Shell Lead Sulfide/Graphene Quantum Dots for Bulk Heterojunction Solar Cells" , J. Phys. Chem. C, 119 (33), 18886–18895 (2015).

99. Qi Fu, Lei Yang, Wenhui Wang, Ali Han, Jian Huang, Pingwu Du, Zhiyong Fan, Jingyu Zhang, Bin Xiang*, "Synthesis and Enhanced Electrochemical Catalytic Performance of Monolayer WS2(1–x)Se2x with a Tunable Band Gap", Adv. Mat., 27 (32), 4732-4738 (2015).

98. Lei Yang, Hao Hong, Qi Fu, Yuefei Huang, Jingyu Zhang, Xudong Cui, Zhiyong Fan, Kaihui Liu*, Bin Xiang*, "Single-Crystal Atomic-Layered Molybdenum Disulfide Nanobelts with High Surface Activity", ACS Nano, 9(6), 6478–6483 (2015).

97. Huapeng Xiao, Jun Wang, Hongtao Huang, Linfeng Lu*, Qingfeng Lin,Zhiyong Fan, Xiaoyuan Chen, Chaehwan Jeong, Xufei Zhu, Dongdong Li*, “Performance optimization of the a-Si:H solar cells with nanotextured plasmonic substrate by tuning the thickness of oxide spacer layer”, Nano Energy, 11, 78-87 (2015).

 

96. Yuan Gao, Huanyu Jin, Qingfeng Lin, Xiang Li, Mohammad Mahdi Tavakoli, Siu-Fung Leung, Wing Man Tang, Limin Zhou, Helen Lai Wa Chan, Zhiyong Fan*, “Highly Flexible and Transferable Supercapacitors with Ordered Three-dimensional MnO2/Au/MnO2 Nanospikes Arrays”, J. Mater. Chem. A, 3, 10199-10204 (2015).

95. Yongcai Qiu, Siu-Fung Leung, Qianpeng Zhang, Cheng Mu, Bo Hua, He Yan, Shihe Yang*, Zhiyong Fan*, “Nanobowl optical concentrator for efficient light trapping and high-performance organic photovoltaics”, Sci. Bull., 60(1):109–115 (2015).

~2014~

94. Xingqiang Liu, Xi Liu, Jingli Wang, Chongnan Liao, Xiangheng Xiao, Shishang Guo, Changzhong Jiang, Zhiyong Fan, Ti Wang, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Weida Hu*, Lei Liao*, "Transparent, High-Performance Thin-Film Transistors with an InGaZnO/Aligned-SnO2-Nanowire Composite and their Application in Photodetectors", Adv. Mater., 26(43), 7399-7404 (2014).

93. Yongcai Qiu, Siu-Fung Leung, Zhanhua Wei, Qingfeng Lin, Xiaoli Zheng, Yuegang Zhang, Zhiyong Fan*, Shihe Yang*, “Enhanced Charge Collection for Splitting of Water Enabled by an Engineered Three-Dimensional Nanospike Array” , J. Phys. Chem. C, 118(39), 22465-22472 (2014).

92. Siu-Fung Leung, Kwong-Hoi Tsui, Qingfeng Lin, Hongtao Huang, Linfeng Lu, Jia-Min Shieh, Chang-Hong Shen, Chin-Hung Hsu, Qianpeng Zhang , Dongdong Li*, Zhiyong Fan*, “Large scale, Flexible and Three-dimensional Quasi-ordered Aluminum Nanospikes for Thin Film Photovoltaics with Omnidirectional Light Trapping and Optimized Electrical Design”, Energy & Environmental Science, 7, 3611-3616 (2014). 

91. X. Pan, X. Zhao, J. Chen, A. Bermak, Z. Fan*, "A fast-response/recovery ZnO hierarchical nanostructure based gas sensor with ultra-high room-temperature output response", Sens. & Actuators B: Chem., 206, 764-771 (2014).

90. Bin Liu, Boyang Liu, Xianfu Wang, Di Chen, Zhiyong Fan*, Guozhen Shen*, "Constructing optimized wire electrodes for fiber supercapacitors", Nano Energy, 10, 99-107 (2014).

89. Jinkai Li, Yongcai Qiu, Zhanhua Wei, Qingfeng Lin, Qianpeng Zhang, Keyou Yan, Haining Chen, Shuang Xiao, Zhiyong Fan, Shihe Yang*, "Three-dimensional Hexagonal Fluorine-doped Tin Oxide Nanocone Array: A Superior Light Harvesting Electrode for High Performance Photoelectrochemical Water Splitting", Energy & Environmental Science, 7, 3651–3658 (2014).

88. Qingfeng Lin, Siu-Fung Leung, Linfeng Lu, Xiaoyuan Chen, Zhuo Chen, Haoning Tang, Wenjun Su, Dongdong Li,* Zhiyong Fan*, "Inverted Nanocone-Based Thin Film Photovoltaics with Omnidirectionally Enhanced Performance", ACS Nano, 8(6), 6484-6490 (2014).


87. Lei Yang; Ding Zhong; Jingyu Zhang; Zhiping Yan; Shaofeng Ge; Pingwu Du*; Jun Jiang; Dong Sun*; Xiaojun Wu; Zhiyong Fan; Shadi Dayeh; Bin Xiang*, "Optical Properties of Metal-Molybdenum Disulfide Hybrid Nanosheets and Their Application for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution", ACS Nano, 8(7), 6979-6985 (2014).


86. Ruichao Guo, Hongtao Huang, Paichun Chang, Linfeng Lu, Xiaoyuan Chen, Xiaofei Yang, Zhiyong Fan,* Benpeng Zhu,* Dongdong Li ,*"Coupled Optical and Electrical Modeling of Thin-Film Amorphous Silicon Solar Cells Based on Nanodent Plasmonic Substrates", Nano Energy, 8, 141-149 (2014).

85. Xi Liu, Leilei Gu, Qianpeng Zhang, Yunze Long, Jiyuan Wu, Zhiyong Fan*, "All Printable Band-edge Modulated ZnO Nanowire Photodetectors with Ultra-High Detectivity", Nature Communications, 5, 4007 (2014).

84. Siu-Fung Leung, Qianpeng Zhang, Fei Xiu, Dongliang Yu, Johnny C. Ho,* Dongdong Li,* Zhiyong Fan*, "Light Management with Nanostructures for Optoelectronic Devices",J. Phys. Chem. Lett., 5 (8), 1479–1495 (2014).  

83. Yongcai Qiu,† Siu-Fung Leung,† Qianpeng Zhang, Bo Hua, Qingfeng Lin, Zhanhua Wei, Kwong-Hoi Tsui, Yuegang Zhang, Shihe Yang*, and Zhiyong Fan*, "Efficient Photoelectrochemical Water Splitting with Ultra-thin film of Hematite on Three-dimensional Nanophotonic Structures",Nano Lett., 14 (4), 2123–2129 (2014).

82. Jinshui Miao, Weida Hu*, Nan Guo, Zhenyu Lu, Xuming Zou, Lei Liao*, Suixing Shi, Pingping Chen, Zhiyong Fan, Johnny C. Ho, Tian-Xin Li, Xiao Shuang Chen*, and Wei Lu, "Single InAs Nanowire Room-Temperature Near-Infrared Photodetectors", ACS Nano, 8 (4), 3628–3635 (2014).

81. Sergii Kalytchuk, Shuchi Gupta, Olga Zhovtiuk, Aleksandar Vaneski, Stephen V. Kershaw, Huiying Fu, Zhiyong Fan, Eric C. H. Kwok, Chiou-Fu Wang, Wey Yang Teoh, and Andrey L. Rogach*, "Semiconductor Nanocrystals as Luminescent Down-Shifting Layers To Enhance the Efficiency of Thin-Film CdTe/CdS and Crystalline Si Solar Cells", J. Phys. Chem. C, 118(30), 16393-16400 (2014).

80. Siu-Fung Leung, Leilei Gu,† Qianpeng Zhang,† Kwong-Hoi Tsui, Jia-Min Shieh,* Chang-Hong Shen, Tzu-Hsuan Hsiao, Chin-Hung Hsu, Linfeng Lu, Dongdong Li, Qingfeng Lin, Zhiyong Fan*, "Roll-to-roll fabrication of large scale and regular arrays of three-dimensional nanospikes for high efficiency and flexible photovoltaics", Scientific Reports, 4, 4243 (2014). (Nature Publishing Group).


79. Jie Yang, Hongtao Huang, Qingfeng Lin, Linfeng Lu, Xiaoyuan Chen, Liyou Yang, Xufei Zhu, Zhiyong Fan*, Ye Song*, Dongdong Li*, "Morphology Defects Guided Pore Initiation during the Formation of Porous Anodic Alumina", ACS Applied Materials & Interfaces, 6 (4), 2285–2291 (2014).

78. Y. Qiu, Y. Zhao, X. Yang, W. Li, Z. Wei, J. Xiao, S.-F. Leung, Q. Lin, H. Wu, Y. Zhang,* Z. Fan,* S. Yang*, “Three-dimensional metal/oxide nanocone arrays for high-performance electrochemical pseudocapacitors”, Nanoscale, 6, 3626-3631 (2014).77. Qingfeng Lin, Hongtao Huang, Yan Jing, Huiying Fu, Paichun Chang, Dongdong Li,* Yan Yao,* Zhiyong Fan*, "Flexible Photovltaic Technologies", J. Mater. Chem. C, 2 (7), 1233 - 1247 (2014).

76. Jiwon Lee,† Bo Hua,† Seungyoung Park, Minjeong Ha, Youngsu Lee, Zhiyong Fan*, and Hyunhyub Ko*, “Tailoring surface plasmons of high-density gold nanostar assemblies on metal films for surface-enhanced Raman spectroscopy”, Nanoscale, 6, 616-623 (2014) .

75. Gui Chen, Bo Liang, Xi Liu, Zhe Liu, Gang Yu, Xuming Xie, Tao Luo, Di Chen, Mingqiang Zhu,* Guozhen Shen,* Zhiyong Fan,* “High-Performance Hybrid Phenyl-C61-Butyric Acid Methyl Ester/Cd3P2Nanowire Ultraviolet–Visible–Near Infrared Photodetectors ”, ACS Nano, 8 (1), 787–796 (2014).

74. X. Liu, L. Jiang, X. Zou, X. Xiao, S. Guo, C. Jiang, X. Liu, Z. Fan, W. Hu, X. Chen, W. Lu, W. Hu*, L. Liao*, “ Scalable Integration of Indium Zinc Oxide/Photosensitive- Nanowire Composite Thin-Film Transistors for Transparent Multicolor Photodetectors Array”, Adv. Mater., 26(18), 2919-2924, (2014).

73. K.-H. Tsui,† Q. Lin,† H. Chou, Q. Zhang, H. Fu, P. Qi, Z. Fan*, “ Low-Cost, Flexible, and Self-Cleaning 3D Nanocone Anti-Reflection Films for High-Efficiency Photovoltaics”, Adv. Mater., 26, 2805–2811 (2014).  (Highlighted in SPIE News on Feb. 18, 2014, "Reducing reflection losses in solar cells" )

72. Jing Xu, Hui Wu, Linfeng Lu, Siu-Fung Leung, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Zhiyong Fan, Guozhen Shen*, Dongdong Li*, "Integrated photo-supercapacitor based on bi-polar TiO2 nanotube arrays with selective one-side plasma-assisted hydrogenation", Advanced Functional Materials, 24(13), 1840-1846 (2014).

~2013~

71. Xiaofang Pan, Xi Liu, Amine Bermark, Zhiyong Fan*, “Self-gating Effect Induced Large Performance Improvement of ZnO Nanocomb Gas Sensors”, ACS Nano, 7 (10), 9318–9324 (2013).

70. H. Wu, C. Xu, J. Xu, L. Lu, Z. Fan, X. Chen, Y. Song, D. Li, “Enhanced Supercapacitance in Anodic TiO2 Nanotube Films by Hydrogen Plasma Treatment”, Nanotechnology, 24, 455401 (2013).

69. S. Zhu,† Y. Gao,† B. Hu, J. Li, J. Su, Z. Fan, J. Zhou, Transferable self-welding Silver Nanowires Network as High Performance Transparent Flexible Electrode”, Nanotechnology, 24, 335202 (2013).

68.  H. Huang, L. Lu, J. Wang, J. Yang, S.-F. Leung, Y. Wang, D. Chen, X. Chen, G. Shen,* D. Li,* Z. Fan,* “Performance Enhancement of Thin-Film Amorphous Silicon Solar Cells with Low-cost Nanodent Plasmonic Substrates”,Energy Environ. Sci., 6 (10), 2965-2971 (2013). (Selected as inside front cover) .

67.  Qingfeng Lin, Siu-Fung Leung, Kwong-Hoi Tsui, Bo Hua, Zhiyong Fan,*Programmable Nanoengineering Templates for Fabrication of Three-Dimensional Nanophotonic Structures”, Nanoscale Research Letters, 8, 268(2013).

66. L. Gu, X. Liu, K. Kwon, C. Lai, M. Lee, K. Yu, Y. L. Chueh, Z. Fan,* “In situ doping control and electrical transport investigation of single and arrayed CdS nanopillars”, Nanoscale, 5, 7213 (2013).

65. Bo Hua, Qingfeng Lin, Qianpeng Zhang, Zhiyong Fan*, "Efficient Photon Management with Nanostructures for Photovoltaics",Nanoscale, 5, 6627 (2013).

64. Bo Hua, Baomin Wang, Miao Yu, Paul W. Leu, Zhiyong Fan*, "Rational Geometrical Design of Multi-diameter Nanopillars for Efficient Light Harvesting", Nano Energy, 2, 951-957 (2013).

63. Qingfeng Lin, Bo Hua, Siu-fung Leung, Xicheng Duan, and Zhiyong Fan*, " Efficient Light Absorption with Integrated Nanopillar Nanowell Arrays for Three-Dimensional Thin-Film Photovoltaic Applications", ACS Nano, 7(3), 2725 (2013).

62. Xingqiang Liu , Wei Liu , Xiangheng Xiao , Chunlan Wang , Zhiyong Fan , Yongquan Qu , Bo Cai , Shishang Guo , Changzhong Jiang , Xiangfeng Duan and Lei Liao, " High Performance Amorphous ZnMgO/Carbon Nanotubes Composite Thin-Film Transistors with Tunable Threshold Voltage", Nanoscale, 5, 2830 (2013).

~2012~

61. Miao Yu, Yunze Long*, Bin Sun, Zhiyong Fan*, " Recent advances in solar cells based on one-dimensional nanostructure arrays", Nanoscale, 4, 2783 (2012).

60. Xingqiang Liu, Chunlan Wang, Bo Cai, Xiangheng Xiao, Shishang Guo, Zhiyong Fan,* Jinchai Li, Xiangfeng Duan, Lei Liao,* "Rational Design of Amorphous Indium Zinc Oxide/Carbon Nanotubes Hybrid Film for Unique Performance Transistor", Nano Lett., 12, 3596 (2012).

59. S.-F. Leung,† M. Yu,† Q. Lin,† K. Kwon, K.-L. Ching, L. Gu, K. Yu, Z. Fan*. "Efficient Photon Capturing with Ordered Three-dimensional Nanowell Arrays", Nano Lett., 12, 3682 (2012). (S. L. , M. Y. and Q. L. contributed equally)

58. Y.-Z. Long, M. Yu, B. Sun, C.-Z. Gu, Z. Fan. “Recent advances in large-scale assembly of semiconducting inorganic nanowires and nanofibers for electronics, sensors and photovoltaics”, Chemical Society Reviews, 41, 4560 (2012).

57. Xi Liu, Yunze Long, Lei liao*, Xiangfeng Duan, Zhiyong Fan*. "Large-Scale Integration of Semiconductor Nanowires for High Performance Flexible Electronics", ACS Nano., 6 (3) , 1888 (2012).

                                                      

56. R. Kapadia, Z. Fan, K. Takei, A. Javey. "Nanopillar Photovoltaics: Materials, Processes, and Devices", Nano Energy, 1, 132 (2012).

55. Rui Yu, Qingfeng Lin, Siu-Fung Leung, Zhiyong Fan*, “Nanomaterials and Nanostructures for Efficient Light Absorption and Photovoltaics”, Nano Energy, 1, 57 (2012).

~2011~

54. Rui Yu, Kwong-Lung Ching, Qingfeng Lin, Siu-Fung Leung, Diaz Arcrossito, Zhiyong Fan*, “Strong Light Absorption of Self-organized 3-D Nanospike Arrays for Photovoltaic Applications”, ACS Nano, 5(11), 9291 (2011).

                                       

53. M. H. Lee, N. Lim, D. J. Ruebusch, A. Jamshidi, R. Kapadia, R. Lee, T. J. Seok, K. Takei, K. Y. Cho, Z. Fan, H. Jang, M. Wu, G. Cho, A. Javey, “Roll-to-Roll Anodization and Etching of Aluminum Foils for High-Throughput Surface Nano-Texturing”, Nano Lett., 11, 3425 (2011).

 

52. M. Li, Y. –Z. Long, D. Yang, J. Sun, H. Yin, Z. Zhao, W. Kong, X. Jiang, Z. Fan, “Fabrication of One Dimensional Superfine Polymer Fibers by Double-spinning”, Journal of Materials Chemistry, 21, 13159 (2011).

51. Y. -Z. Long, M. -M. Li, C. Gu, M. Wan, J. -L. Duvail, Z. Liu, Z. Fan, “Recent Advances in Synthesis, Physical Properties and Applications of Conducting Polymer Nanotubes and Nanofibers”, Progress in Polymer Science, 36, 1415 (2011).

50. Z. Fan, J. C. Ho, “Self-assembly of One-dimensional Nanomaterials for Cost-effective Photovoltaics”, International Journal of Nanoparticles, 4, 164 (2011).

~2010~

49. T. Takahashi, K. Takei, E. Adabi, Z. Fan, A. M. Niknejad, A. Javey. "Parallel Array InAs Nanowire Transistors for Mechanically Bendable, Ultra High Frequency Electronics", ACS Nano, 4 (10), 5855 (2010).

        

48. O. Ergen, D. Ruebusch, H. Fang, A. Rathore, R. Kapadia, Z. Fan, K. Takei, A. Jamshidi, M. Wu, A. Javey. "Shape-Controlled Synthesis of Single-Crystalline Nanopillar Arrays by Template-Assisted Vapor-Liquid-Solid Process", Journal of the American Chemical Society, 132 (40), 13972 (2010).

47. Z. Fan, R. Kapadia, P. W. Leu, X. Zhang, Y.-L. Chueh, K. Takei, K. Yu, A. Jamshidi, A. A. Rathore, D. J. Ruebusch, M. Wu, A. Javey, “Ordered Arrays of Dual-diameter Nanopillars for Maximized Broadband Optical Absorption”, Nano Lett., 10, 3823 (2010), [cover article]

46. R. Kapadia, Z. Fan, A. Javey, "Design constraints and guidelines for CdS/CdTe nanopillar based photovoltaics", Appl. Phys. Lett., 96, 103116 (2010).

45. Y.-L. Chueh, Z. Fan, K. Takei, H. Ko, R. Kapadia, N. Miller, K. Yu, M. Wu, E. Haller, A. Javey, “Black Ge based on crystalline/amorphous core/shell nanoneedle arrays”, Nano Lett., 10, 520 (2010).

44. Y.-L. Chueh, C. N. Boswell, C.-W. Yuan, S. J. Shin, K. Takei, J. C. Ho, H. Ko, Z. Fan, E. E. Haller, D. C. Chrzan, A. Javey. “Nanoscale Structural Engineering via Phase Segregation: Au-Ge System”, Nano Lett., 10, 393 (2010).

43. A. C. Ford, S. Chuang, J. C. Ho, Y.-L. Chueh, Z. Fan, A. Javey, “Patterned p-Doping of InAs Nanowires by Gas-Phase Surface Diffusion of Zn”, Nano Lett., 10, 509 (2010).        

42. K. Skucha, Z. Fan, K. Jeon, A. Javey, B. Boser, “Palladium/silicon nanowire Schottky barrier-based hydrogen sensors”, Sensor and Actuat. B-Chem., 145, 232 (2010).

~2009~

41. Z. Fan, D. J. Ruebusch, A. A. Rathore, R. Kapadia, O. Ergen, P. W. Leu, A. Javey, “Challenges and Prospects of Nanopillar Based Solar Cells”, Nano Research, 2, 829 (2009). (Invited reivew)

40. Z. Fan, H. Razavi, J.-W. Do, A. Moriwaki, O. Ergen, Y.-L. Chueh, L. A. Reichertz, G. F. Brown, S. Neale, K. Yu, M. Wu, J. Ager, A. Javey, “Three Dimensional Nanopillar Array Photovoltics on Low Cost and Flexible Substrates”, Nature Mater., 8, 648 (2009). (Featured in MIT technology review, Jul. 6, 2009)

39. Z. Fan, J. C. Ho, T. Takahashi, R. Yerushalmi, K. Takei, Y. L, Chueh, A. Javey, “Toward Development of Printable Nanowire Electronics and Sensors”, Adv. Mater., 21, 3730 (2009).

38. S. L. Neale, Z. Fan, AT. Ohta, A. Jamshidi, J. K. Valley, H. Y. Hsu, A. Javey, M. C. Wu, “Optofluidic assembly of red/blue/green semiconductor nanowires”, 2009 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO), pp. 2, (2009).

37. A. C. Ford, J. C. Ho, Y.-L. Chueh, Y.-C. Tseng, Z. Fan, J. Guo, J. Bokor, A. Javey, “Diameter-Dependent Electron Mobility of InAs Nanowires”, Nano Lett., 9, 360 (2009).

36. T. Takahashi, K. Takei, J. C. Ho, Y.-L. Chueh, Z. Fan, A. Javey, “Monolayer Resist for Patterned Printing of Aligned Nanowire arrays”, J. Am. Chem. Soc., 131, 2102 (2009).

~2008~

35. Z. Fan, A. Javey "Solar cells on Curtains”, Nature Mater.,7, 835 (2008).

                

34. Z. Fan, J. C. Ho, A. Javey, “Roll Printing of Nanowires for Integrated Device and Sensor Arrays”, National Academy of Engineering, The Bridge, 38,18 (2008). (invited review)

33. Z. Fan, J. C. Ho, Z. A. Jacobson, H. Razavi, A. Javey “Large-scale, heterogeneous integration of nanowire arrays for image sensor circuitry”, P. Natl. Acad. Sci. USA.(PNAS), 105, 11066 (2008). (Featured in MIT technology review and New Scientist magazine)

32. Z. Fan, J. C. Ho, Z. A. Jacobson, R. Yerushalmi, R. L. Alley, H. Razavi, A. Javey, “Wafer-Scale Assembly of Highly Ordered Semiconductor Nanowire Arrays by Contact Printing”, Nano Lett., 8, 20 (2008). (Journal cover article).

          

31. J. C. Ho, R. Yerushalmi, Z. A. Jacobson, Z. Fan, R. L. Alley, A. Javey, “Controlled nanoscale doping of semiconductors via molecular monolayers”, Nature Mater., 7, 62 (2008). (Featured in Chemical &Engineering News)

30. R. Yerushalmi, J. C. Ho, Z. Fan, A. Javey, “Phosphine Oxide Monolayers on SiO2 Surfaces”, Angew. Chem. Int. Ed., 47, 4440 (2008).

29. Y.-L. Chueh, A. C. Ford, J. C. Ho, Z. A. Jacobson, Z. Fan, C.-Y. Chen, L.-J. Chou, A. Javey, “Formation and Characterization of NixInAs/InAs Nanowire heterostructures by Solid Source Reaction”, Nano Lett., 8, 4528 (2008).

28. A. C. Ford, J. C. Ho, Z. Fan, O. Ergen, V. Altoe, S. Aloni, H. Razavi, A. Javey, “Synthesis, Contact Printing, and Device Characterization of Ni-Catalyzed, Crystalline InAs Nanowires”, Nano Research, 1, 32 (2008).

           

27. M. Xie, J. Wang, Z. Fan, J. G. Lu, Y. Ding,Y.-K. Yap, “Growth of p-type Si nanotubes by catalytic plasma treatments”, Nanotechnology, 19, 365609 (2008).

~2007~

26. R. Yerushalmi, Z. A. Jacobson, J. C. Ho, Z. Fan and A. Javey, “Large scale, highly ordered assembly of nanowire parallel arrays by differential roll printing”, Appl. Phys. Lett., 91, 203104 (2007).

~2006~

25. Z. Fan, D. Dutta, C.-J. Chien, H.-Y. Chen, E. C. Brown and J. G. Lu, “Electrical and Photoconductive Properties of Vertical ZnO Nanowires in High Density Arrays”, Appl. Phys. Lett., 89, 213110 (2006).

24. Z. Fan and J. G. Lu, “Chemical Sensing with ZnO Nanowire Field-effect Transistor”, IEEE Trans. Nanotechnol., 5, 393 (2006).

23. P.-C. Chang, Z. Fan, C.-J. Chien, D. Stichtenoth, C. Ronnig and J. G. Lu, “High Performance ZnO Nanowire Field Effect Transistors”, Appl. Phys. Lett., 89, 133113 (2006).

22. J. G. Lu, P.-C. Chang and Z. Fan, “Quasi-one-dimensional metal oxide materials - Synthesis, properties and applications”, Mater. Sci. Eng. R - Rep., 52, 49-91 (2006).

21. Z. Fan, J. G. Lu, "Nanostructured ZnO: Building blocks for nanoscale devices", International Journal of High Speed Electronics and Systems, 16(4), 883-896, 2006.

~2005~

20. Z. Fan, X. Wen, S. Yang and J. G. Lu, “Controlled p- and n- Doping of Fe2O3 Nanobelt Field Effect Transistors”, Appl. Phys. Lett., 87, 013113 (2005).

19. Z. Fan and J. G. Lu, “ZnO Nanostructures: Synthesis and Properties”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 5, 1561 (2005).

18. Z. Fan and J. G. Lu, “Gate-Refreshable Nanowire Chemical Sensors”, Appl. Phys. Lett., 86, 123510 (2005).

                   

17. Z. Fan, D. Wang, J. G. Lu, “Structures and Electrical Properties of Ag-Tetracyanoquinodimethane Organometallic Nanowires”, IEEE Trans. Nanotechnol., 4, 238 (2005).

            

16. Z. Fan and J. G. Lu, “Electrical Property of ZnO Nanowire Field-Effect Transistor Characterized with a Scanning Probe”, Appl. Phys. Lett., 86, 03211 (2005).

15. J. Wang, V.K. Kayastha, Y. K. Yap, Z. Fan, J. G. Lu, Z. Pan, I. N. Ivanov, A. A. Puretzky, and D. B. Geohegan, “Low Temperature Growth of Boron Nitrde Nanotubes on Substrates”, Nano Lett., 5, 2528 (2005).

               

14. P.-C. Chang, Z. Fan, W.-Y. Tseng, A. Rajagopal, Jia G. Lu, “β-Ga2O3 Nanowires: Synthesis, Characterizations and p-channel Field-Effect Transistor”, Appl. Phys. Lett., 87, 222102 (2005).

~2004~

13. Z. Fan, P.-C. Chang, E. C. Walter, C.-H. Lin, H. P. Lee, R. M. Penner, J. G. Lu, “Photoluminescence and Polarized Photodetection of Single ZnO Nanowires”, Appl. Phys. Lett., 85, 6128 (2004).

12. Z. Fan, D. Wang, P.-C. Chang, W.-Y. Tseng, J. G. Lu, “ZnO Nanowire Field-Effect Transistor and Oxygen Sensing Property”, Appl. Phys. Lett., 85, 5923 (2004).

11. P.-C. Chang, Z. Fan, D. Wang, W.-Y. Tseng, W.-A. Chiou, J. Hong, J. G. Lu, “ZnO Nanowires Synthesized by Vapor Trapping CVD Method”, Chem. Mater., 16, 5133 (2004).

10. Y. Li, Z. Fan, J. G. Lu, R. P. H. Chang, “Synthesis of Magnesium Borate (Mg2B2O5) Nanowires by Chemical Vapor Deposition Method”, Chem. Mater.,16, 2512 (2004).

9. S. P. Jung, C. H. Lin, H. M. Chan, Z. Fan, J. G. Lu, H. P. Lee, “High transparency low resistance oxidized Ni/Au-ZnO contacts to p-GaN for high performance LED applications”, Phys. Status Solidi A, 201, 201, 2827 (2004).

8.C. Ye, Z. Fan, J. Yang, Y. Yao, X. Mo, H. Xu, C. Lou, G. Cao, D. Sun, J. G. Lu, G. R.  Chen, “Growth mechanism of Ag(TCNQ) nanocrystal whiskers”, Vac. Sci. and Technol. (China), 242, 129 (2004).

~2003~

7.X.-L. Mo, Y. Yao; Z. Fan, H.-H. X, J. Yang, G. R. Chen, “Research of coulomb island induced by STM in PAR thin film”, Functional Materials (China), 34, 412, (2003).

6.Z. Fan, X. Mo, G. R. Chen, J. G. Lu, “Synthesis, morphology and electrical characterization of Ag-TCNQ: from thin film to nanowire”, Rev. Adv. Mater. Sci., 5, 72 (2003).

5. X.-L. Mo, G.-R. Chen, Q.-J. Cai, Z. Fan, Y. Yao, Z.-Y. Hua, “Preperation and Eelectrical/optical Bistable Property of K-TCNQ Thin Films”, Thin Solid Films, 436, 259 (2003).

~2002~

4. S. H. Chen, Z. Fan, D. L. Carroll, “Silver Nanodisks: Synthesis, Characterization, and Self-assembly”, J. Phys. Chem. B, 106, 42 (2002).

      

3. Z. Fan, G.-R. Chen, X.-L. Mo, Y. Yao, J. Yang, Q.-J. Cai, H.-H. Gu, Z.-Y. Hua, “Electrical property of nanoscale Ag(TCNQ) films”, Vac. Sci. and Technol. (China), 22, supplement, 5 (2002).

~2001~

2. G.-R. Chen, H. Tang, Z. Fan, Q.-J. Cai, “A Novel Method for Growing High Quality Organic Optical Thin Films”, Vac. Sci. and Technol. (China), 21,2, 137 (2001).

1. Z. Fan, D. Chen, X.-L. Mo, G.-R. Chen, “Real Time In-situ Monitoring and Controlling of Thin Film Growth with Multiple Quartz-probe”, Vac. Sci. and Technol. (China), 21,2,166 (2001).

Total citations (03/30/13 from web of science): 3409, H-index: 26


†These authors contributed equally

*Corresponding author

Disclaimer: The above PDF files are for educational and personal use only.

Copyright@2012 by Fan Lab. All reights reserved. |intranet|